Algemene voorwaarden

Artikel 1 - algemeen
Door inschrijving verbindt men er zich toe om de algemene voorwaarden te aanvaarden.

 

Artikel 2 – annuleringen
Annuleringen dienen steeds schriftelijk te gebeuren. Dergelijke formele annuleringen die gebeuren binnen de termijn die vermeld staat bij de uitnodiging zijn zonder kosten. Na deze termijn is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Indien er werd ingeschreven op een gratis activiteit van de Club en er werd niet tijdig geannuleerd, dan zal een administratieve kost van EUR 25 aangerekend worden die contant betaalbaar is.

Artikel 3 – facturen
Facturen worden steeds elektronisch bezorgd (per e-mail) op het adres dat door het lid werd opgegeven. Indien het lid een nieuwe factuur wenst omdat het lid oorspronkelijk foute factuurgegevens heeft doorgegeven, zal een administratieve kost van EUR 20 worden aangerekend. Indien het lid een hard copy van de factuur zou wensen kan dat gratis aangevraagd worden via e-mail naar:

 

boekhouding@clubofflanders.com.

 

Klachten of protest mbt facturen moeten binnen de 8 kalenderdagen schriftelijk overgemaakt worden aan het secretariaat; daarna worden deze onder geen enkel voorwendsel meer aanvaard.

Artikel 4 – betalingen
Alle facturen zijn betaalbaar binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebrek aan tijdige betaling van de factuur zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidintresten verschuldigd zijn. Deze nalatigheidintresten bedragen 1% per maand met een minimum van EUR 15, te rekenen vanaf factuurdatum. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd. Bovendien zal een forfaitaire administratieve kost verschuldigd zijn van EUR 50. Eventuele arbitrage, incasso- en gerechtskosten zullen in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5 – lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt zonder opzegging stilzwijgend voor één jaar verlengd. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren vóór 31 januari van het nieuwe jaar. De factuur voor het lidmaatschap wordt u bezorgd in de loop van januari van het nieuwe jaar. De algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing.

Artikel 6 – betwisting
In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Gent bevoegd en is enkel de Belgische wetgeving van toepassing.