Verslag Algemene Vergadering 2017-06-29

Verslag van de Gewone Statutaire Algemene Vergadering van 29 juni 2017 om 18u in de lokalen van ICF

Verwelkoming door Voorzitter Dominique Santens (mondeling toegevoegd aan de agenda)

Voorzitter Dominique Santens verwelkomt de aanwezige leden voor deze Gewone Statutaire Algemene Vergadering en overloopt de agenda.

 1. Goedkeuring verslag Bijzondere Algemene Vergadering van 17/05/2016

Algemene Vergadering keurt het verslag van de Algemene Vergadering dd. 17/05/2016 goed,

 1. Vaststellen van de aanwezigen en volmachten.

Er zijn 26 stemgerechtigde aanwezigen geteld en 10 volmachten werden verleend aan de aanwezige leden. (maximum 1 per aanwezig stemgerechtigd lid)

 1. Verslag van de Voorzitter

Overzicht evenementen (Ppt presentatie)- in 2016 werden  23 activiteiten + 8 tafels.

In 2016 kwam de Raad van Bestuur 15 keer samen, tot haar opheffing in mei 2016 kwam het Dagelijks Bestuur 6 keer samen

Er wordt toelichting verschaft omtrent het ledenaantal en de manier waarop nieuwe leden worden aangesproken en bestaande leden opgevolgd

 1. Financieel verslag 2016

Voorstelling van de rekeningen 2016

Penningmeester Nicolas Vanden Eynden bedankt de heer Marc Vanden Dorpe alsook Melinda Van Germeersch voor hun medewerking en licht de balans en resultatenrekening, afgesloten op 31/12/2016, toe middels het projecteren van enkele slides.

Alle posten worden één voor één toegelicht. Er wordt geantwoord op de gestelde vragen. Sommige suggesties zullen op de raad van bestuur worden behandeld.

Er zijn geen opmerkingen en de jaarrekening wordt goedgekeurd.

Verslag van de rekeningtoezichthouder

De heer Peter De Roo brengt persoonlijk verslag uit in overeenstemming met art. 28 van de statuten van de vzw. De heer Peter De Roo prijst het puike werk van de penningmeester en bedankt voormalig penningmeester de heer Luc Hellebaut voor zijn input. Verslag wordt voorgelezen en er worden geen opmerkingen geformuleerd door de aanwezige leden. Het verslag wordt goedgekeurd.

Kwijting aan penningmeester, bestuurders en rekeningtoezichthouder

De algemene vergadering geeft unaniem kwijting aan de penningmeester, de bestuurders en de rekeningtoezichthouder voor het werkjaar 2016.

 1. Voorstelling en goedkeuring begroting 2016

De penningmeester stelt aan de hand van een PowerPoint presentatie de begroting 2017 voor. Alle posten worden één voor één toegelicht. Er wordt geantwoord op de gestelde vragen. Er zijn geen opmerkingen en de begroting wordt unaniem goedgekeurd.

 1. Bepalen en goedkeuren lidmaatschapsbijdrage 2018

Er wordt voorgesteld een verhoging door te voeren op de lidmaatschapsbijdragen met ingang van 2018 aangezien deze ruime tijd niet meer zijn aangepast. Het voorstel om per categorie van leden lineair € 40 toe te voegen, wordt toegelicht door de voorzitter. Aldus worden de volgende bedragen voorgesteld:

Aard lidmaatschap Bedrag
ICF Effectief lid € 590,00
ICF Lid VFI 1ste lid bedrijf € 590,00
                                          2de lid bedrijf € 315,00
                                          3de lid bedrijf € 315,00
                                          4de lid bedrijf € 260,00
                                          5de lid bedrijf € 260,00
ICF senior lid € 177,50
ICF member @ large € 177,50
ICF Erelid Vrijgesteld van betaling
ICF gecoöpteerd lid Vrijgesteld van betaling
     

Er worden vragen gesteld en opmerkingen geformuleerd die de voorzitter beantwoord. De verhoging wordt met unanimiteit goedgekeurd.

 1. Benoemen bestuurders

Werden in 2016 verkozen tot bestuurder voor 3 jaar (in alfabetische volgorde):

 • Bulthé Jeroen
 • De Pauw Walt
 • De Wilde Frank
 • Govaert Tim
 • Santens Dominique
 • Van Caneghem Sonja
 • Van Velthoven Christine
 • Vanden Eynden Nicolas

2.

Per aangetekend schrijven diende Walt De Pauw zijn ontslag in als bestuurder

De vergadering gaat over tot de aanvaarding van dit ontslag.

3.

Op de Raad van Bestuur werden de volgende bestuurders gecoöpteerd

 • Bruno Claeys
 • Peter Six
 • Willem Waeterloos

De voorzitter vraagt de vergadering om de coöptatie te bekrachtigen en hun statuut van bestuurder te bevestigen. De vergadering gaat unaniem akkoord.

 1. Rondvraag

Een lid stelt vraag om steun van ICF om van Gent culturele hoofdstad van Europa te maken in 2030. Daarnaast roept Gent zich volgend jaar uit tot stad van de vrede: zal ICf overwegen in dit kader enkele events te steunen.

Beide punten zullen op de raad van bestuur behandeld worden.

 1. Afsluiting van de vergadering door de voorzitter

De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 19u30 af.