Algemene Voorwaarden


  1. Voor zover tussen partijen schriftelijk geen andersluidende bijzondere voorwaarden werden overeengekomen, gelden de hierna vermelde algemene voorwaarden voor alle diensten en contracten uitgaande van of gesloten met de International Club of Flanders VZW.

  2. Annulaties van reservaties en bestellingen dienen steeds schriftelijk te gebeuren. Voor annulatie van deelname aan activiteiten en andere reservaties gelden voor kostenloze annulatie, de termijn die vermeld wordt bij de schriftelijke uitnodiging per mail of per brief. Nadien blijft het volledig inschrijvingsgeld verschuldigd.

  3. Contante betaling na ontvangst van de factuur. Bij gebrek aan tijdige betaling van de factuur zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten verschuldigd zijn van 1% per maand met een minimum van 15,00 euro, te rekenen vanaf de factuurdatum. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd. Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 50,00 euro. Elke klacht in verband met de factuur of de geleverde diensten en producten dient schriftelijk, binnen de veertien dagen na ontvangst van de factuur, te geschieden. Het verstrijken van de termijn heeft automatisch de aanvaarding door de opdrachtgever tot gevolg.

  4. Indien de opdrachtgever bij reservatie onvolledige of foute factuurgegevens meedeelt en een nieuwe factuur wenst, zal hiervoor een forfaitaire kost van 15,00 euro aangerekend worden.

  5. Eventuele gerechtskosten welke moeten gemaakt worden voor de invordering van openstaande facturen zijn ten laste van de opdrachtgever.

  6. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en is enkel de Belgische wetgeving van toepassing.