Actoren

De Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen (VeGHO) verenigt een 100-tal bedrijven die actief zijn in en om de Haven van Gent. Gezien de (industriële) aard van de Gentse haven, omvat VeGHO voornamelijk B2B-bedrijven. Tal van haar leden zijn “grote” bedrijven, ook en vooral op vlak van werkgelegenheid, georganiseerd als multinationals, en actief op de internationale scène.
VeGHO stelt zich tot doel :
 • als representatieve interprofessionele vereniging de verstandhouding en de samenwerking te bevorderen tussen de ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks werkzaam zijn in de Gentse havenregio, gemeenschappelijke standpunten te bepalen en desgevallend bekend te maken;
 • de belangen van de ondernemingen in de Gentse havenregio te behartigen, te beschermen en te vertegenwoordigen;
 • de vertegenwoordigers aan te duiden van de werkgeverszijde in de relevante instanties en organen;
 • actief bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van de Gentse havenregio als een duurzame gunstige economische omgeving voor de ondernemingen die aldaar werkzaam zijn of aldaar werkzaam wensen te zijn.
De bottom-up aanpak krijgt gestalte door een zestal werkgroepen, waarnaast een bijdrage geleverd wordt aan de binnen- en buitenlandse promotie. Voorts vertegenwoordigt VeGHO het havenbedrijfsleven in tal van lokale, provinciale, Vlaamse en federale commissies, werk- en stuurgroepen. Via de Vlaamse Havenvereniging is VeGHO tevens aanwezig in het V.E.V.
 
De International Club of Flanders werd opgericht in 1967 als ontmoetingsplaats van leidinggevende personen met internationale status in industrie, research en dienstensector.
De International Club of Flanders heeft tot doel personen die leidende functies bekleden in firma’s of instellingen met een internationaal karakter, gelegen in België en vooral Vlaanderen, alsook Zeeuws-Vlaanderen, samen te brengen. De Club zal bij haar leden goede persoonlijke relaties stimuleren en bijdragen tot behartigenswaardige economische, sociale en internationale doelstellingen.
De International Club of Flanders is volwaardig lid van de wereldwijd verspreide World Trade Centers die, zeker sinds de E-mail bestaat, een enorm praktisch instrument is in de internationale handelsbetrekkingen.
De I.C.F. is een gestructureerd ontmoetingspunt en vergadercentrum, gevestigd in de historische gebouwen van de Sint-Pietersabdij. De meer dan 300 leden worden via diverse activiteiten op de hoogte gehouden van de recentste economische ontwikkelingen.
De ICF organiseert deze activiteiten op verschillende niveaus:
 • maandelijkse clubavonden met economisch belangwekkende sprekers of met een gastland als centraal thema.
 • jongerenwerking via avonden met jonge managers als spreker en verlopend in een dynamische aanpak typisch voor -45 jarigen
 • open ICF middaglunches
 • lunchcauserieën waar een specifiek meer gedetailleerd onderwerp uitgediept wordt
 • business drinks ism VMA, Vlerick Management School en Business Netwerk Café
 • aanwezigheden op grote manifestaties zoals bijvoorbeeld floraliën, kunsttentoonstellingen, belangwekkende concerten enz…
Over al deze organisaties verschijnt de driemaandelijkse ICF-Newsletter die aan alle leden wordt toegestuurd.
De ICF weerspiegelt aldus de snelle evolutie die onze maatschappij ondergaat.
 
Dienen is hét leitmotiv van de vzw Internationale Jaarbeurs van Vlaanderen. Sinds 1946 uitgegroeid tot één van de belangrijkste beursorganisatoren in België en een bekende economische actor in de regio, benadrukt de Jaarbeurs de link tussen de ondernemer als creator van welvaart én zijn rol als inspirator van welzijn.
Een halve eeuw al profileert de Jaarbeurs zich als katalysator binnen de politiek-economische wereld. De Gentse roots stonden daarbij altijd centraal, doch ingebed in een breder spectrum: dat van België en de wereld.
In de Gentse regio is de vzw Internationale Jaarbeurs van Vlaanderen vooral bekend door de organisatie van publieksbeurzen in Flanders Expo, waarvan de belangrijkste de Jaarbeurs Gent is, die telkens in september plaatsheeft. Deze publieksbeurs (in 2002 ruim 44 000 m² met +/- 150 000 bezoekers) is er in de loop der jaren in geslaagd een internationaal imago te creëren o.m. door de aanwezigheid – sinds 1965 – van de “gastlanden”, die zich ter gelegenheid van deze beurs op een gevarieerde en grootse wijze voorstellen.
Sinds 2000 wordt de Jaarbeurs Gent met een grote dynamiek vernieuwd en toegespitst op verschillende “Accenten” met de bedoeling aan de consument een informatie- en oriëntatieplatform te bieden over materiële en immateriële zaken die te maken hebben met en invloed hebben op de kwaliteit van zijn of haar leefomgeving.
Dank zij belangrijke financiële en menselijke inspanningen, slaagt de Jaarbeurs Gent erin baanbrekend werk te leveren in de sector van de algemene beurzen en de algemene neerwaartse trend in de publieksbeurzen om te buigen.
Naast Jaarbeurs Gent en de Lentebeurs organiseert de vzw Internationale Jaarbeurs van Vlaanderen tevens Lineart, een Internationale Kunstbeurs 19e, 20e en 21e eeuw. Lineart is intussen – in meer dan 20 jaar – met zijn meer dan 160 galerijen en honderden kunstenaars uit binnen- en buitenland, uitgegroeid tot één van de markantste spelers op het gebied van de kunstbeurzen in Europa.
In synergie met de overige belangrijke economische spelers en de stedelijke en provinciale overheden, zal de Internationale Jaarbeurs van Vlaanderen door haar dynamiek en haar vernieuwing alles op alles zetten om van Gent – stad van kennis en cultuur – eveneens een nog belangrijkere beursstad te maken.
 
De Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen is een ledenorganisatie, met bijna 3.000 leden uit zowat alle economische sectoren, en wil een representatieve, toonaangevende, interprofessionele en onafhankelijke bedrijvenorganisatie zijn. Zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen, KMO’s en grote ondernemingen vormen een uniek netwerk van knowhow en relaties.
De Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen wil :
1. een enig aanspreekpunt zijn voor diensten, gericht op de professionalisering van de bedrijfsvoering;
2. een uniek en actief leden- en bedrijvennetwerk uitbouwen in de provincie Oost-Vlaanderen;
3. de sociaal-economische ontwikkeling en het ondernemerschap in de provincie bevorderen door het verdedigen van maatschappelijke belangen en van bedrijfsbelangen.
Het werkterrein van de Kamer kan onderverdeeld worden in zes competence centers:
 • Netwerking : contacten zorgen voor contracten.
 • Belangenbehartiging : wij verdedigen uw belangen bij lokale overheden en andere instanties en ijveren voor een bedrijfsvriendelijke omgeving.
 • Diensten : financiële bedrijveninformatie, juridische of sociale informatie ?
 • Buitenlandse handel : info over buitenlandse beurzen, invoerrechten of gespecialiseerd exportadvies. De Kamer verzorgt tevens op een snelle manier exportdocumenten (oorsprongsattesten, A.T.A.-carnets, VISA).
 • Vorming en Begeleiding : een ruim programma van vorming, training en begeleiding met kortingen (opleidingscheques).
 • Communicatie: bedrijvenmagazine ‘Ondernemers’ en de elektronische nieuwsbrief ‘Kamermail’.
De Kamer neemt ook mandaten waar in tal van officiële instanties op vlak van de arbeidsmarkt, ruimtelijke ordening, rechtbanken,…waarin de belangen van de leden-ondernemingen verdedigd worden. Met het Vlaams Economisch Verbond (VEV) en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) worden samenwerkingsakkoorden onderhouden.