Acties

In de diversiteit van de vermelde verenigingen – zowel qua leden, doel, doelgroepen en werking – is de gemeenschappelijke noemer : economie in de Gentse regio.
Hoewel het geenszins de bedoeling is dat het Economisch Forum Gent ook maar enige beperking oplegt aan de onderscheiden werking van elk van de verenigingen, kan (en zál) de werking beter op mekaar afgestemd worden, en kan er door deze synergie meer bereikt worden dan elk afzonderlijk.
In een preliminair stadium zullen de initiatiefnemers van de 4 verenigingen de provinciale en stedelijke beleidsvoerders contacteren – niet louter ten informatieve titel – om met hun steun de slagkracht en impact mede gestalte te geven. Bedoeling is meteen ook om deze overheden te motiveren naar nog meer randvoorwaardenscheppend beleid (i.p.v. vergunningverlenend), en stimulator van (sociaal en ecologisch verantwoorde) economie, als creator van welvaart en welzijn.
In een eerste fase van samenwerking werden de onderscheiden adressenbestanden vergeleken, geactualiseerd en gecoördineerd, en worden de data van publieke manifestaties op mekaar afgestemd.
In de mate dat de actoren leden hebben, erkennen zij de andere actoren als lid. Dit wederzijds lidmaatschap tussen de 4 onderscheiden verenigingen binnen het Economisch Forum Gent houdt meteen in dat de elkeen de berichtgeving aan leden ontvangt. Bovendien is er, hoewel nergens statutair bepaald, ook reeds de facto een uitwisseling van beheerders. Hierbij valt tevens aan te merken dat enkele van die beheerders, individueel of via hun bedrijf, ook mandaten bekleden in diverse bovenlokale verenigingen, zoals het V.E.V., V.B.O., en tal van beroepsfederaties, wat meteen
Via de publicaties van de verschillende verenigingen (nieuwsbrieven) zullen de onderscheiden manifestaties worden aangekondigd, en kunnen de leden van alle verenigingen (met vermindering) deelnemen aan die manifestaties.
In een volgende fase kan er van meet af aan (organisatie en/of voorbereiding) samengewerkt worden op vier domeinen :

1. Belangenbehartiging : gezamenlijk optreden rond bvb. belastingverhogingen, milieunormen, bedrijventerreinen, infrastructuren, etc.
2. Publieke manifestaties : congressen, beurzen, colloquia, lezingen, etc.
3. Marketing en promotie : SWOT-analyse, mediacampagne, buitenlandse relaties en manifestaties.
4. Ontmoetings- en contactpunt op informele wijze.

Domein 4 moet een permanente mogelijkheid bieden, die kan gerealiseerd worden door de diverse publieke manifestaties en vooral door de clubwerking.
Op vlak van publieke manifestaties en promotie (domeinen 2 en 3) kunnen er reeds een aantal initiatieven of intenties vermeld worden :
• De Havenfeesten 2003, samen met “Nationale Scheepvaartcultuur” (14 – 15 juni 2003)
• De formele oprichting van het Economisch Forum Gent zelf (najaar 2003), met een effectieve communicatiestrategie er om heen.
• Symposium over het belang voor het bedrijfsleven van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Havenbedrijf Gent GAB en Zeeland Seaports (18 sept. 2003)
• Havendag in de regio Nord – Pas de Calais (september-oktober 2003)
• Manifestatie rondom de Internationale Jaarbeurs (september 2003)
• Buitenlandse beursdeelname door Vegho-Havenbedrijf (Barcelona, Vancouver, Rijsel, Rotterdam, …)
• I.C.F. clubavond met Toni Mary – VRT op dinsdag 7 oktober 2003
• I.C.F. clubavond met P. Moons – OCBS op dinsdag 4 november 2003
• Havenfestival 2004 o.m. in het kader van het 100-jarig bestaan VeGHO – Vereniging Gentse Zeevaartbelangen
• …
In eerste instantie moet voor elk van deze manifestaties een concrete datum bepaald worden, opdat de nodige logistieke maatregelen kunnen getroffen worden, en het Economisch Forum Gent als organisatiecomité de mate en wijze van samenwerking kan uitwerken.
Domein 1 – belangenbehartiging – is eerder van een ad hoc aard (wanneer de omstandigheden daartoe nopen), en in essentie te vermijden, zo er een evenwicht is tussen de sociale, ecologische, economische en financiële (fiscale) aspecten.
Precies daartoe moet een geregeld overleg dienen tussen een Economisch Forum en de – (economisch georiënteerde) overheden : Prov. Dienst Economie, GOM, EROV, SRO-SRN, DEWER, ….
…
EN OP LANGERE TERMIJN
Op termijn zou kunnen gedacht aan een regionaal-economische publicatie (met hogere frequentie), die precies door de synergie een ruimere verspreiding zou kunnen genieten dan vandaag elk afzonderlijk. Uiteraard zullen koppeling van, en/of links tussen, de diverse websites bijdragen tot communicatie en informatie tussen de economische actoren.
Voorts kan worden onderzocht of, en in welke mate, andere (lokaal gewortelde) verenigingen, zoals Beroepsvereniging Scheepsagenten, ADESO, Franse Kamer van Koophandel voor Beide Vlaanderen, …, kunnen (moeten) betrokken worden bij het Economisch Forum Gent.
Gelet op de recente samenwerkingsakkoorden, het geregeld overleg, de diverse grensoverschrijdende verbanden (via interreg, RSD, etc.) kan dit Economisch Forum Gent uitgebreid worden met de werkgeversverenigingen uit Zeeuws-Vlaanderen.
Tenslotte zou kunnen onderzocht worden of (en in welke mate) het Economisch Forum Gent een gezamenlijke houding (en participatie) kan innemen t.o.v. culturele en sportieve evenementen (organisatie, sponsoring, aanwezigheid, …)